Streekdiensten.nl is een initiatief van Keerwater Ontwikkeling en LEF Groningen (hierna Streekdiensten). Beiden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77881591 (Keerwater Ontwikkeling) en nummer 76775291 (LEF).

Aansprakelijkheid
De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan Streekdiensten niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud ervan geen enkel recht worden ontleend. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Streekdiensten is niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade ontstaan uit het gebruik van de website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Privacyverklaring
Als u besluit uw gegevens naar Streekdiensten te zenden, geeft u Streekdiensten daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken voor de omschreven diensten. Indien het aanvragen van een dienst betreft, worden uw gegevens gedeeld met de dienstverlener. Wij vragen de dienstverlener maximaal drie keer contact met u op te nemen. Mocht de dienstverlener daarna vaker contact met u opnemen, is Streekdiensten hiervoor noch verantwoordelijk, noch aansprakelijk.  

Streekdiensten gaat vertrouwelijk met de gegevens om en stelt ze alleen ter beschikking aan een derde met het doel contact op te nemen om de details van dienstverlening af te stemmen of indien Streekdiensten op grond van een gerechtelijk bevel dan wel wetgeving gehouden is om de gegevens kenbaar te maken.

Uw rechten
De eerder door u aan Streekdiensten gegeven toestemming tot het verwerken van uw gegevens, kunt u te allen tijde intrekken door een email bericht te sturen naar info@streekdiensten.nl. Daarnaast heeft u het recht op informatie (artikel 15 AVG), recht op correctie (artikel 16 AVG), recht op gegevenswissing (artikel 17 AVG), recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG) en recht op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20 AVG).

Opslaan, dataverkeer, bewaartermijn gegevens
Streekdiensten maakt voor de bouw en doorontwikkeling van het platform gebruik van Future Buzz LTD, gevestigd op Mauritius en geregistreerd onder nummer C140226. De hosting van gegevens vindt plaats in India.

Uw gegevens worden door Streekdiensten niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verkregen, tenzij op grond van de wet een langere bewaartermijn verplicht is gesteld. Indien wetgeving daaraan niet in de weg staat zal Streekdiensten uw gegevens niet langer bewaren indien u een daartoe strekkend verzoek doet.

Op de website van Streekdiensten staan links en iconen naar websites en platforms van derden. Streekdiensten is niet verantwoordelijk voor het benaderen van die websites en platforms door u. 

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op je voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende je gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Er worden echter alleen functionele cookies gebruikt. 

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Comments are closed.